Καμιά ιδέα;

Level - B1.04

Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα μετρό, και πρέπει να πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο. Είμαι αρθρογράφος. Από την εφημερίδα μας λένε να είμαστε στο γραφείο στις 9, αλλά για μένα είναι πολύ νωρίς. Συχνά αργώ στη δουλειά, αλλά συνήθως η διευθύντρια δε με βλέπει γιατί το γραφείο της είναι σε άλλο όροφο. Όταν αργώ πολύ όμως, ξεκινάνε τα προβλήματα – κυρίως όταν φτάνω εκεί την ώρα που κάνει διάλειμμα για τσιγάρο στο πάρκινγκ.

«Τελευταία φορά Χρονοπούλου! Τελευταία φορά! Τι ώρα είναι αυτή; Όλοι θέλουμε να κοιμόμαστε αλλά ερχόμαστε στην ώρα μας.» Ναι καλά... Εύκολο να το λες, αλλά όταν φεύγεις από τη δουλειά στις 6, και μετά στο σπίτι δουλεύεις μέχρι τις 10, είναι γενικά λίγο δύσκολο να ξυπνάς την άλλη μέρα στις 7. Ειδικά όταν η διευθύντριά σου σου δίνει ένα σωρό δουλειά.

Αυτό που μου παίρνει περισσότερο χρόνο όμως, είναι οι ερωτήσεις για καθημερινά θέματα. Κάθε εβδομάδα έχω πολλές ερωτήσεις να απαντάω, από ανθρώπους που διαβάζουν την εφημερίδα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Μία από τις ερωτήσεις αυτής της εβδομάδας, είναι από μία γυναίκα, που ρωτάει τι πρέπει να κάνει με μια υπάλληλό της που αργεί συνέχεια. Χμ... Καμιά ιδέα;


· άρθρο = article [both in grammar and in press]

· εφημερίδα = newspaper

· γραφείο = desk; office

· αργώ = to be late; to tarry

· διευθύντρια = manager, director

· όροφος = floor [of a building, 1st, 2nd etc.]

· ειδικά = especially

· σωρός = heap, pile

· (το) μέρος = place; part

· υπάλληλος = employee [for both genders]

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

Any ideas?

Unfortunately, there is no subway yet in Thessaloniki, and I have to go to work by car. I’m a columnist. At the newspaper, they tell us to be at the office at 9, but for me it’s too early. I’m often late to work, but the manager usually the manager can’t see me, because her office is on a different floor. When I’m very late though, problems start – mainly when I get there while she’s having her cigarette break.


‘Last time Chronopoulou! Last time! What time do you call this? We all want to sleep but we come on time.’ Yeah right… Easy to say, but when you leave work at 6, and then at home you work till 10, it’s generally a bit difficult to wake up at 7 the day after. Especially when your manager gives you a heap of work.


What takes me most of the time though, are the questions on daily issues. Every week, I have many questions to answer, from people who read the newspaper. It’s part of my job. One of this week’s questions, is from a woman who’s asking what she should do with an employee of hers who’s always late. Hm… Any ideas?