Πάνος – Μέρος A'

Level - A2.05

Γενικά, κοιμάμαι δύσκολα, και δεν ξυπνάω εύκολα. Και μ’αρέσει να κοιμάμαι πολύ.

Συνήθως, όταν ξυπνάω το πρωί, δε σηκώνομαι αμέσως. Στην αρχή, τεντώνομαι στο κρεβάτι.

Αυτό συχνά κρατάει πολύ. Μετά κοιτάω το κινητό, αλλά σπάνια έχω μήνυμα. Μετά χασμουριέμαι.

Και μετά πάλι. Μετά ξανά λίγο. Στο τέλος, ξανακοιμάμαι, και ξυπνάω πάλι μετά από μια ώρα.

Χτες όμως, η μέρα ήταν διαφορετική: Ενώ ακόμα κοιμάμαι, το τηλέφωνο ξαφνικά χτυπάει.

Τεντώνω το χέρι μου, το πιάνω και το σηκώνω. Είναι ο ξάδερφός μου, ο Πάνος.


· σηκώνω = to raise; to lift, to pick up

· σηκώνομαι = to rise, to get up, to lift oneself up

· τεντώνω = to stretch [something]

· τεντώνομαι = to stretch [oneself]

· αμέσως = immediately, straight away

· κρατάω = to hold; to keep; to last

· (το) μήνυμα = message

· χασμουριέμαι = to yawn

· ενώ = while

· ακόμα = still

· ξαφνικά = suddenly

· χέρι = arm; hand

· πιάνω = to catch; to grab; to touch

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

Panos – Part 1

Generally, I fall asleep with difficulty, and I don’t wake up easily. And I like to sleep a lot. Usually, when I wake up in the morning, I don’t get up immediately. At first, I stretch in bed. This usually lasts long. Then I look at the mobile, but I rarely have a message. Then I yawn. And then again. Then again, a bit. Eventually, I fall asleep again, and I wake up again after one hour. Yesterday though, the day was different: While I’m still sleeping, the phone suddenly rings. I stretch my arm, I grab it and I pick it up. It’s my cousin, Panos.