Έτσι είν’ η ζωή

Level - A1.03

Καλησπέρα! ...ή ίσως καλημέρα. Δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα εκεί, αλλά γεια σας!

Σήμερα έχω μάθημα πάλι – ελληνικά. Μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω.

Αύριο έχω αγγλικά στο σχολείο, αλλά αυτή είναι η μητρική μου γλώσσα – μιλάω από παιδί.

Είναι ωραία, γιατί σήμερα μαθαίνω μία γλώσσα και αύριο διδάσκω μία άλλη.

Έτσι είναι η ζωή: σήμερα μαθητής, αύριο δάσκαλος.


· έτσι = like this, like that, this way, thus

· ή = or

· ίσως = maybe, perhaps

· ξέρω = to know

· εκεί = there

· αλλά = but

· μητρικός -η -ο = maternal

· μητέρα = mother

· διδάσκω = to teach

· μαθητής = learner, student

· δάσκαλος = teacher

· διδάσκαλος = teacher (dated), pedagogue, mentor, scholar

Still need the translation?

Use your cursor to find it...

That’s life

Good evening! …or perhaps good morning. I don’t know what time it is there now, but hello!

Today I have a class again – Greek. I learn how to read and write.

Tomorrow, I have English at school, but this is my mother tongue – I speak it since childhood.

It’s nice, because today I’m learning a language, and tomorrow I teach another.

That’s how life is: Today a student, tomorrow a teacher.